Categories
Culture and traditions

Hymn – Luxembourg

The anthem national of Luxembourg It is titled “Ons Heemecht” – which translated from Luxembourgish to Spanish means “Our Homeland”. It was written by the poet Michel Lentz in 1859. The music was composed by Jean Antoine Zinnen only in 1864 to be played in public in Ettelbruck, a town at the confluences of the rivers Alzette Y Sauer. However the anthem It was only adopted in 1895, when it had already gained notoriety.

Luxembourg flag

There are three official versions in the main languages ​​of the duchy: in Luxembourgish, in French, and in German. In all, only the first and fourth stanzas are usually sung.

While «Ons Heemecht» is the anthem national, there is another called De Wilhelmus. This is considered the Royal Anthem of the Grand Duchy.

Official Anthem in Luxembourgish (Complete version)

Stanza I

Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,
Duerch d’Fielsen d’Sauer Brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat ass onst Land, fir dat mer géif
Hei nidden alles won,
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer drone.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer drone.

Stanza II

An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An si t si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as ‘t sou gutt doheem!

Stanza III

Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D’Léift Huet in Treie Widderhall
To jidder Broscht gedon;
Fir, d’Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d ’Séil wéi Himmelstéin
An d’A wéi Feier blénkt

Stanza IV

O Du do uewen, deen seng Hand
Duerch d’Welt d’Natioune leet,
Behitt Du d’Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch to Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
From fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss virublénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesinn!

French Official Anthem (Abbreviated version)

Stanza I

Où l’Alzette arrose champs et prés
La Sûre baigne les rochers;
Où la Moselle, Riante et Belle
Nous fait cadeau du vin
C’est notre pays pour lequel
Nous risquons tout sur terre;
Notr’chère et adorable patrie
Dont notr’âme est rempie.
Notr’chère et adorable patrie
Dont notr’âme est rempie.

Stanza IV

Ô Toi aux cieux qui nuit et jour
You direct the nations du monde;
Écarte du pays de Luxembourg
L’oppression étrangère
Enfants nous avons reçu de Toi
L’esprit de la liberté;
Permets au soleil de liberté
From luire à tout jamais.
Permets au soleil de liberté
From luire à tout jamais.

Official Anthem in German (Abbreviated version)

Stanza I

Wo die Alzette durch die Wiesen zieht,
Durch die Felsen die Sauer bricht,
Die Rebe längs der Mosel blüht,
Der Himmel Wein verspricht:
Dort ist das Land, für dessen Ehr
Kein Opfer uns zu schwer,
Die Heimat, die als teures Gut
In unseren Herzen ruht.
Die Heimat, die als teures Gut
In unseren Herzen ruht.

Stanza IV

O Du dort droben, dessen Hand
Den Völkern gibt Geleit,
Behüt das Luxemburger Land
Vor fremdem Joch, vor Leid!
Als Kind empfingen wir von Dir
Den freiheitlichen Sinn,
Die Freiheitssonne, unsre Zier,
Lass leuchten fernerhin!
Die Freiheitssonne, unsre Zier,
Lass leuchten fernerhin!

Translation of the anthem in Spanish (Abbreviated version)

Stanza I

Where the Alzette flows between the plains,
And where between the rocks the Sûre forces her bed,
Where on the banks of the Moselle
Odorous vineyards bloom, a gift from Heaven.
There is my country,
For which everything would give,
My dear country,
That I carry deep inside me.

Stanza IV

Oh Lord, you who, with your powerful hand,
You lead nations in the world,
Protect the Luxembourg land,
Keeping her from pain and dominance.
The desire for independence,
Since childhood you put in me:
Let it continue to shine until eternity,
The sun of freedom!

“Ons Heemecht” (Instrumental version)

Leave a Reply